तपाईंको पहिलो खाँचो

पापको भारी खसेको

"उहाँमाथि विश्वास गर्ने हरेकले उहाँको नामद्वारा पापहरूको क्षमा पाउनेछ भनी सबै भविष्यवक्ताहरूले उहाँकै विषयमा गवाही दिन्छन्।"
(प्रेरित १०:४३)


पृष्ठ संशोधन मिति: Monday 03-Nov-14
WordofTruth.com.np © 2015