पाठकवर्गलाई सूचना: कृपया info@wordoftruth.com.np लाई आफ्‍नो contact list मा add गर्नुहोला नत्र हाम्रो ईमेल पाठकको inbox मा नआइपुग्ने सम्भावना छ।

ख्रीष्टको संक्षिप्त जीवनी

सुसमाचारका पुस्तकहरूका प्रमुख घटनाहरू

बालक येशूको विरूद्ध हेरोद राजा
येशूको बाल्यकाल
रणभूमि (शैतानद्वारा ख्रीष्टको परीक्षा)
येशू को हुनुहुन्छ?
येशू ख्रीष्टका आश्चर्यकर्महरू
ख्रीष्टलाई गरियो अस्वीकार
ख्रीष्टको रूप परिवर्तन
यरूशलेमभित्र प्रभु येशूको विजीयपूर्ण प्रवेश
गेत्समनी
१० ख्रीष्ट विरूद्धका न्याय सभाहरू
११ कल्वरी भनिने ठाउँमा
१२ रित्तो चिहान
१३ येशू आज कहाँ हुनुहुन्छ?


यो अध्ययन माला मीडलटाउन बाइबल चर्चद्वारा प्रकाशित सामग्रीबाट नेपालीमा अनुवाद गरिएको हो। यसलाई अध्ययन गर्दा ट्रिनिटेरियन बाइबल सोसाइटीद्वारा प्रकाशित पवित्र बाइबल प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईंलाई सहज हुनेछ। तपाईंलाई एकमात्र सत्य परमेश्वर र उहाँका पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको व्यक्तिगत ज्ञानमा आइपुग्न र त्यसमा बढ्दै-बढ्दै जान पवित्र आत्माले यी अध्ययनहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको होस्! (१ पत्रुस २:२; २ पत्रुस ३:१८)