पाठकवर्गलाई सूचना: कृपया info@wordoftruth.com.np लाई आफ्‍नो contact list मा add गर्नुहोला नत्र हाम्रो ईमेल पाठकको inbox मा नआइपुग्ने सम्भावना छ।

यूहन्नाको सुसमाचार

परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रीष्टको व्यक्तित्व र कार्य

अनुवादमा सहायता: ईवराज सिंखडा

 1. सिद्ध ईश्वर, सिद्ध मानिस (यूहन्ना १-२)
 2. माथि उचालिएका मुक्तिदाता (यूहन्ना ३)
 3. जीवनको पानी (यूहन्ना ४-५)
  [PDF] - भाग १ (यूहन्ना १-५)
 4. जीवनको रोटी (यूहन्ना ६)
 5. मानिसहरूका विभाजक (यूहन्ना ७)
 6. संसारको ज्योति (यूहन्ना ८-९)
 7. असल गोठालो (यूहन्ना १०)
 8. बौरिउठाइ र जीवन (यूहन्ना ११)
 9. नम्र दास (यूहन्ना १२-१३)
 10. विदाइ हुने व्यक्ति (यूहन्ना १४-१६)
 11. महान् महापूजाहारी (यूहन्ना १७)
 12. परमेश्वरका थुमा - भाग १ (यूहन्ना १८), - भाग १ (यूहन्ना १९)
 13. पुनरुत्थित् प्रभु - भाग १ (यूहन्ना २०), पुनरुत्थित् प्रभु - भाग २ (यूहन्ना २१) [PDF]

यो अध्ययन माला मीडलटाउन बाइबल चर्चद्वारा प्रकाशित सामग्रीबाट नेपालीमा अनुवाद गरिएको हो। यसलाई अध्ययन गर्दा ट्रिनिटेरियन बाइबल सोसाइटीद्वारा प्रकाशित पवित्र बाइबल प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईंलाई सहज हुनेछ। तपाईंलाई एकमात्र सत्य परमेश्वर र उहाँका पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको व्यक्तिगत ज्ञानमा आइपुग्न र त्यसमा बढ्दै-बढ्दै जान पवित्र आत्माले यी अध्ययनहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको होस्! (१ पत्रुस २:२; २ पत्रुस ३:१८)