पाठकवर्गलाई सूचना: कृपया info@wordoftruth.com.np लाई आफ्‍नो contact list मा add गर्नुहोला नत्र हाम्रो ईमेल पाठकको inbox मा नआइपुग्ने सम्भावना छ।

मुक्तिका आधारभूत शिक्षाहरू

अनुवादमा सहायता: ईवराज सिंखडाबाइबल परमेश्वरको वचन

पाठ १ बाइबल परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिइएको पुस्तक (Inspiration)

किन सबैलाई मुक्तिको खाँचो छ?

पाठ २ किनकि सबै मानिसहरू पापी छन्
पाठ ३ किनकि सबै दुष्ट छन्, हराएका छन्, मरेका छन्
पाठ ४ किनकि सबै अन्धा छन्

सुसमाचार र मुक्ति

पाठ ५ ख्रीष्ट मर्नु किन खाँचो थियो? (सुसमाचारका चार आधारभूत तथ्यहरू)
पाठ ६ मुक्ति कसरी पाइन्छ?
पाठ ७ मुक्ति पाएको व्यक्तिले यी पाँच तथ्यहरू निश्चय विश्वास गरेकै हुन्छ
पाठ ८ मुक्ति पाउन कत्तिको सजिलो छ?

मुक्तिका उपलब्धिहरू

पाठ ९ (क) मुक्ति पाएदेखि म परमेश्वरको सन्तान बनें (Regeneration & Adoption) (ख) धर्मी ठहरिएँ (Justification)
पाठ १० (ग) मुक्ति पाएदेखि मैले छुटकारा पाएँ (Redemption)
पाठ ११ (घ) मुक्ति पाएदेखि म पवित्र तुल्याइएँ (Sanctification), भाग १
पाठ १२ मुक्ति पाएदेखि म पवित्र तुल्याइएँ (Sanctification), भाग २

अनन्त सुरक्षा

पाठ १३ मुक्तिको निश्चयता र अनन्त सुरक्षाको बीच भिन्नता (के म एक साँचो विश्वासी जन हुँ?)
पाठ १४ साँचो विश्वासी सदाका लागि सुरक्षित हुन्छ - तेह्रओटा कारणहरू (भाग १)
पाठ १५ साँचो विश्वासी सदाका लागि सुरक्षित हुन्छ - तेह्रओटा कारणहरू (भाग २)
पाठ १६ साँचो विश्वासी सदाका लागि सुरक्षित हुन्छ - तेह्रओटा कारणहरू (भाग ३)

मुक्ति पाएको प्रमाणहरू

पाठ १७ साँचो विश्वासीले परमेश्वरको वचनमाथि विश्वास गर्दछ
पाठ १८ साँचो विश्वासीले वचनको तृष्णा गर्छ, प्रार्थना गर्छ, प्रेम गर्छ
पाठ १९ साँचो विश्वासीले आज्ञापालन गर्छ, धर्मी जीउन जिउँछ, पापमा जिउन रूचाउँदैन
पाठ २० साँचो विश्वासीले असल-असल कामहरू गर्दछ, ख्रीष्ट सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्दछ
पाठ २१ साँचो विश्वासीले अन्तसम्मै विश्वास गरिरहन्छ)


यो अध्ययन माला मीडलटाउन बाइबल चर्चद्वारा प्रकाशित सामग्रीबाट नेपालीमा अनुवाद गरिएको हो। यसलाई अध्ययन गर्दा ट्रिनिटेरियन बाइबल सोसाइटीद्वारा प्रकाशित पवित्र बाइबल प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईंलाई सहज हुनेछ। तपाईंलाई एकमात्र सत्य परमेश्वर र उहाँका पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको व्यक्तिगत ज्ञानमा आइपुग्न र त्यसमा बढ्दै-बढ्दै जान पवित्र आत्माले यी अध्ययनहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको होस्! (१ पत्रुस २:२; २ पत्रुस ३:१८)