इतिहासमा ख्रीष्टियन सतावटको एक झलक

वक्ता: प्रज्वल कार्की

क्रम सङ्ख्या शीर्षक higher quality lower quality
पहिलो शताब्दीका सतावटहरू 10.9MB 2.5MB
न्यायिक जाँचहरू (Inquisitions) 24MB 12.6MB
वाल्डेन्सियनहरू (Waldensians) 20.1MB 10.8MB