"प्रभुलाई मन पर्ने कुरा के हो, सो जाँचेर थाह गर" (एफेसी ५:१०)