पाठकवर्गलाई सूचना: कृपया info@wordoftruth.com.np लाई आफ्‍नो contact list मा add गर्नुहोला नत्र हाम्रो ईमेल पाठकको inbox मा नआइपुग्ने सम्भावना छ।

प्रवचनहरू

"यसकारण विश्वास सुनाइद्वारा आउँछ, र सुनाइचाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा" (रोमी १०:१७)सूचना: डाउनलोड गर्नलाई right-click गर्नुहोस् र Download Linked File As रोज्नुहोस्।