परमेश्वरका प्रबन्धहरू

यस पृष्ठलाई छाप्नुहोस्

(The Dispensations of God)

मानिसको सृष्टिदेखि परमेश्वरको राज्यसम्म: बाइबलीय इतिहास र मानव भण्डारीपनको एक अध्ययन