पाठकवर्गलाई सूचना: कृपया info@wordoftruth.com.np लाई आफ्‍नो contact list मा add गर्नुहोला नत्र हाम्रो ईमेल पाठकको inbox मा नआइपुग्ने सम्भावना छ।

बाइबल अध्ययन मालाहरू

यी बाइबल अध्ययन मालाहरूलाई दुवै व्यक्तिगत वा सामूहिक अध्ययनका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। आवश्यकता हेरी यिनलाई मण्डलीका बाल कक्षाहरू, युवा झुण्ड, दिदी-बहिनी समूह आदिमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

सामूहिक अध्ययन कसरी गर्न सकिन्छ?
शिक्षकले एउटा अध्याय प्रस्तुत गरिसकेपछि, समूहको प्रत्येक व्यक्तिलाई पाठको एक-एक प्रति गृह कार्य गर्नलाई वितरण गरिन्छ। फिर्ता आएको गृह कार्यलाई शिक्षकले आवश्यक सुधार गरी फेरी अध्येतालाई फर्काइन्छ। यसो गर्नाले बाइबलको शिक्षाहरू पहिला सुनाइद्वारा र पछि व्यक्तिगत अध्ययनद्वारा प्राप्‍त हुन्छ। फलस्वरूप एक व्यक्ति आफैंले बाइबलको शिक्षा साँच्ची नै के-के रहेछ जान्न सक्नेछ।