पाठकवर्गलाई सूचना: कृपया info@wordoftruth.com.np लाई आफ्‍नो contact list मा add गर्नुहोला नत्र हाम्रो ईमेल पाठकको inbox मा नआइपुग्ने सम्भावना छ।

नयाँ नियमका पुस्तकहरू

अनुवादक: प्रज्वल कार्की

नयाँ नियम पुस्तकहरूका परिचय

 1. एक पूर्व तयारी
 2. ख्रीष्टका चार तस्वीरहरू
 3. परमेश्वरको पुत्रलाई दर्शाउँदै
 4. पुनरूत्थित प्रभुको प्रचार
 5. परमेश्वरको सुसमाचारको प्रस्तुति
 6. मण्डलीमा समस्याहरू
 7. कैद पत्रहरू
 8. नयाँ विश्वासीहरूका निम्ति निर्देशन
 9. पास्टरीय पत्रहरू
 10. येशू ख्रीष्टको पूजाहारीपन
 11. व्यवहारिक लेखहरू
 12. प्रभावशाली साना पुस्तकहरू
 13. अगमवाणीको श्रेष्ठ कृति

यो अध्ययन माला मीडलटाउन बाइबल चर्चद्वारा प्रकाशित सामग्रीबाट नेपालीमा अनुवाद गरिएको हो। यसलाई अध्ययन गर्दा ट्रिनिटेरियन बाइबल सोसाइटीद्वारा प्रकाशित पवित्र बाइबल प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईंलाई सहज हुनेछ। तपाईंलाई एकमात्र सत्य परमेश्वर र उहाँका पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको व्यक्तिगत ज्ञानमा आइपुग्न र त्यसमा बढ्दै-बढ्दै जान पवित्र आत्माले यी अध्ययनहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको होस्! (१ पत्रुस २:२; २ पत्रुस ३:१८)