मण्डलीका विधिहरू

यस पृष्ठलाई छाप्नुहोस्

बप्तिस्मा अर्थ
प्रभु-भोजको अर्थ

बप्तिस्मा - एक वर्षीय चेलापनको अध्ययनमालाको एक अध्याय

[PDF] (बप्तिस्मा र प्रभु-भोज)