पाठकवर्गलाई सूचना: कृपया info@wordoftruth.com.np लाई आफ्‍नो contact list मा add गर्नुहोला नत्र हाम्रो ईमेल पाठकको inbox मा नआइपुग्ने सम्भावना छ।

झूटा शिक्षा

"किनकि योग्य ठहरिएकाहरू तिमीहरूका बीचमा प्रकट होऊन् भनेर तिमीहरूका बीचमा दलहरू [heresies, झूटा शिक्षाहरू] पनि भएकै हुनुपर्दछ" (१ कोरिन्थी ११:१९)।

रोमन क्याथोलिक चर्च (Roman Catholic Church)

सेभेन्थ-डे एड्भेन्टिजम (Seventh-day Adventism) - [PDF (Full)]

वर्ल्ड मिसन सोसाइटी चर्च अफ गड (World Mission Society Church of God)

*अङ्ग्रेजी पाठकले यो झूटा चर्चको बारेमा थप मद्दत लिन http://encountering-ahnsahnghong.blogspot.comमा हेर्न सक्नुहुन्छ

यहोवाका साक्षीहरू (Jehovah's Witnesses)
चर्च अफ क्राइस्ट (Church of Christ)