पाठकवर्गलाई सूचना: कृपया info@wordoftruth.com.np लाई आफ्‍नो contact list मा add गर्नुहोला नत्र हाम्रो ईमेल पाठकको inbox मा नआइपुग्ने सम्भावना छ।

पोपसित हातेमालो?

हालको इभान्जेलिकल एक्युमेनिकल उन्माद
डा. अर्नेस्ट पिकरिङ्ग

Holding Hands with the Pope - The Current Evangelical Craze
by Dr. Ernest Pickering


यी पृष्ठहरू डा. अर्नेस्ट पिकरिङ्गको Holding Hands with the Pope - The Current Evangelical Craze बाट नेपालीमा रूपान्तर गरिएका हुन्।