पाठकवर्गलाई सूचना: कृपया info@wordoftruth.com.np लाई आफ्‍नो contact list मा add गर्नुहोला नत्र हाम्रो ईमेल पाठकको inbox मा नआइपुग्ने सम्भावना छ।

स्थानीय मण्डली

"अनि शिमोन पत्रुसले जवाफ दिएर भने: 'तपाईं जीवित परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ।' अनि येशूले जवाफ दिएर उनलाई भन्नुभयो: 'योनाका छोरा शिमोन, तिमी धन्य हौ...यस चट्टान [अर्थात् पत्रुसले स्वीकार गरेको मूलभूत सत्यता - स्वयं ख्रीष्ट आफै] माथि म आफ्नो मण्डली बनाउनेछु, अनि नरकका ढोकाहरू यसमाथि विजयी हुनेछैनन्'" (मत्ती १६:१६-१८)।

मण्डली के हो?
मण्डलीका विधिहरू
[PDF]
मण्डली शासन