पाठकवर्गलाई सूचना: कृपया info@wordoftruth.com.np लाई आफ्‍नो contact list मा add गर्नुहोला नत्र हाम्रो ईमेल पाठकको inbox मा नआइपुग्ने सम्भावना छ।

पुरानो नियमका पुस्तकहरू

अनुवाद: प्रदेश श्रेष्ठ र प्रज्वल कार्की

पुरानो नियमका ३९ पुस्तकहरूको परिचय

 1. पुरानो नियमका पुस्तकहरू [PDF]
 2. उत्पत्ति र प्रस्थान [PDF]
 3. लेवी, गन्ती र व्यवस्था [PDF]
 4. यहोशू, न्यायकर्ता, रूथ [PDF]
 5. शमूएलका, राजाका र इतिहासका पुस्तकहरू [PDF]
 6. एज्रा, नहेम्याह र एस्तरका पुस्तकहरू
 7. अय्यूब र भजनसङ्ग्रहका पुस्तकहरू
 8. हितोपदेश, उपदेशक र श्रेष्‍ठगीतका पुस्तकहरू
 9. यशैया, यर्मिया, विलाप
 10. इजकिएल र दानियल
 11. होशे, योएल, आमोस, ओबदियाह
 12. योना, मीका, नहूम, हबक्कुक, सपन्याह
 13. हाग्गै, जकरियाह, मलाकी

यो अध्ययन माला मीडलटाउन बाइबल चर्चद्वारा प्रकाशित सामग्रीबाट नेपालीमा अनुवाद गरिएको हो। यसलाई अध्ययन गर्दा ट्रिनिटेरियन बाइबल सोसाइटीद्वारा प्रकाशित पवित्र बाइबल प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईंलाई सहज हुनेछ। तपाईंलाई एकमात्र सत्य परमेश्वर र उहाँका पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको व्यक्तिगत ज्ञानमा आइपुग्न र त्यसमा बढ्दै-बढ्दै जान पवित्र आत्माले यी अध्ययनहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको होस्! (१ पत्रुस २:२; २ पत्रुस ३:१८)