रोमीको टिप्पणी

रोमी अध्याय १

रोमी १:१-७ - परिचय
रोमी १:८-१३ - प्रार्थना सम्बन्धी एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ
रोमी १:१४-१७ - ख्रीष्टियन सबैको ऋणी
रोमी १:१८ - हामी सुसमाचार कसरी प्रस्तुत गरौं?
रोमी १:१८-२३ - मानिसलाई कुनै बहाना किन छैन?
रोमी १:२४-२८ - परमेश्वरद्वारा तीनदोबर त्यागिएका
रोमी १:२९-३२ - दुष्कर्महरूको डरलाग्दो सूची

रोमी अध्याय २

(अनुवादक: प्रज्वल कार्की)

रोमी २:१-६ - परमेश्वरका न्याय सिद्धान्तहरू
रोमी २:७-१० - परमेश्वरका न्याय सिद्धान्तहरू
रोमी २:११-१५ - परमेश्वरका न्याय सिद्धान्तहरू
रोमी २:१६-२९ - परमेश्वरका न्याय सिद्धान्तहरू

रोमी अध्याय ३

रोमी ३:१-८ - परमेश्वरको न्यायबाट उम्कने प्रयास!
रोमी ३:९-२० - परमेश्वरको न्यायिक फैसला: दोषी!
रोमी ३:२१-२४
रोमी ३:२५-२६

रोमी अध्याय ४

रोमी ४:१-१२
रोमी ४:१३-२५


यो अध्ययन माला मीडलटाउन बाइबल चर्चद्वारा प्रकाशित सामग्रीबाट नेपालीमा अनुवाद गरिएको हो। यसलाई अध्ययन गर्दा ट्रिनिटेरियन बाइबल सोसाइटीद्वारा प्रकाशित पवित्र बाइबल प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईंलाई सहज हुनेछ। तपाईंलाई एकमात्र सत्य परमेश्वर र उहाँका पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको व्यक्तिगत ज्ञानमा आइपुग्न र त्यसमा बढ्दै-बढ्दै जान पवित्र आत्माले यी अध्ययनहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको होस्! (१ पत्रुस २:२; २ पत्रुस ३:१८)