पाठकवर्गलाई सूचना: कृपया info@wordoftruth.com.np लाई आफ्‍नो contact list मा add गर्नुहोला नत्र हाम्रो ईमेल पाठकको inbox मा नआइपुग्ने सम्भावना छ।

छोराछोरीको तालिम

अनि हे बाबुहरूहो, आफ्ना छोराछोरीहरूलाई रिस नउठाऊ; तर प्रभुको अनुशासन र चेताउनीमा तिनीहरूको पालन-पोषण गर" (एफेसी ६:४)।