New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

दुई बौरिउठाइहरू

दुई बौरिउठाइहरू   मरेका मानिसहरू सबै बौराइनेछन् भनेर सत्यको वचनले अति पक्का र स्पष्टसित सिकाउँछ। यो जस्तो अक्षरश: र जोडदार आधिकारिक वचनको संगालो पवित्र शास्त्रमा अर्को पाइँदैन जसमाथि साँचो विश्वासको शिक्षा अडेको छ न ता इसाईमतको निम्ति यो जतिको सारभूत छ। तर यदि मरेकाहरूको बौरिउठाइ हुँदैन भने ख्रीष्ट पनि बौराइनुभएन। अनि ख्रीष्ट बौराइनुभएन भने हाम्रो […]