New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

पत्रुसको पहिलो पत्र

पत्रुसको पहिलो पत्र परीक्षित विश्वासीहरूलाई अनुग्रहपूर्ण अर्तीहरू पालुङ बाइबल सम्मेलन, मिति: २०७४ चैत्र २६-२९   खण्ड शीर्षक higher quality lower quality १ पत्रुस १:१-५ जिउँदो आशा के हो? 28MB 14MB १ पत्रुस १:५-१० कसरी दु:खित तर आनन्दित? 29.8MB 14.4MB १ पत्रुस १:११-१३ हाम्रो मुक्ति कति महान् छ? 26.5MB 12.7MB १ पत्रुस १:१४-१७ किन पवित्र होओ? […]