New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

खण्ड ११ – सेवाकार्य तथा आत्मिक वरदानहरू

खण्ड ११ – सेवाकार्य तथा आत्मिक वरदानहरू सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वरदान कुनचाहिँ हो जुन वरदान प्रत्येक विश्वासीसँग हुन्छ (रोमी ६:२३; १ यूहन्ना ५:११-१२)? क) अन्यभाषाको वरदान ख) पास्टरको वरदान ग) अनन्त जीवनको वरदान घ) अगमवाणीको वरदान एउटा विश्वासीले कुनचाहिँ वरदानहरू पाउने भन्ने कुराको निर्णय कसको हातमा छ (१ कोरिन्थी १२:१०-११,१८)? ______________ ठीक कि बेठीक कुनै-कुनै विश्वासीहरूलाई […]