पाठकवर्गलाई सूचना: कृपया info@wordoftruth.com.np लाई आफ्‍नो contact list मा add गर्नुहोला नत्र हाम्रो ईमेल पाठकको inbox मा नआइपुग्ने सम्भावना छ।

पत्रुसको पहिलो पत्र

परीक्षित विश्वासीहरूलाई अनुग्रहपूर्ण अर्तीहरू

पालुङ बाइबल सम्मेलन, मिति: २०७४ चैत्र २६-२९

खण्ड शीर्षक higher quality lower quality
१ पत्रुस १:१-५ जिउँदो आशा के हो? 28MB 14MB
१ पत्रुस १:५-१० कसरी दु:खित तर आनन्दित? 29.8MB 14.4MB
१ पत्रुस १:११-१३ हाम्रो मुक्ति कति महान् छ? 26.5MB 12.7MB
१ पत्रुस १:१४-१७ किन पवित्र होओ? 25.7MB 12.4MB
१ पत्रुस १:१७-२१ फेरि, यो मुक्तिको महानता! 28.3MB 13.6MB
१ पत्रुस १:२२-२५ नयाँ जीवन, नयाँ प्रेम 28.9MB 13.8MB
१ पत्रुस २:१-३ बढ्नु भनेको के हो? 18.3MB 8.7MB
१ पत्रुस २:९ नयाँ नियम पूजाहारीहरू 12.8MB
१ पत्रुस २:९-१० चुनिएको वंश, पवित्र जाति र निज प्रजा 14MB
१ पत्रुस २:११-१२ परदेशी र यात्रीहरू 14.3MB
१ पत्रुस २:१३-१७ सरकारको अधीनमा बस 12.6MB
१ पत्रुस २:१८-२४ मालिकको अधिनमा बस 11MB
१ पत्रुस २:२५ हाम्रा प्राणहरूका गोठाला 12.4MB

अरू पनि प्रतीक्षा गर्नुहोस् ...


सूचना: डाउनलोड गर्नलाई right-click गर्नुहोस् र Download Linked File As रोज्नुहोस्।