पाठकवर्गलाई सूचना: कृपया info@wordoftruth.com.np लाई आफ्‍नो contact list मा add गर्नुहोला नत्र हाम्रो ईमेल पाठकको inbox मा नआइपुग्ने सम्भावना छ।

५२ हप्‍ताको बाइबल पठन तालिका

यस पृष्ठलाई छाप्नुहोस्

हप्‍ता #१ -- उत्पत्ति १-२६
हप्‍ता #२ -- उत्पत्ति २७-५०
हप्‍ता #३ -- मत्ती
हप्‍ता #४ -- मर्कूस
हप्‍ता #५ -- प्रस्थान १-२१
हप्‍ता #६ -- प्रस्थान २२-४०
हप्‍ता #७ -- लूका
हप्‍ता #८ -- यूहन्ना
हप्‍ता #९ -- लेवी
हप्‍ता #१० -- प्रेरित
हप्‍ता #११ -- गन्ती १-१८
हप्‍ता #१२ -- गन्ती १९-३६
हप्‍ता #१३ -- रोमी, गलाती
हप्‍ता #१४ -- १ र २ कोरिन्थी
हप्‍ता #१५ -- व्यवस्था १-१७
हप्‍ता #१६ -- व्यवस्था १७-३४
हप्‍ता #१७ -- एफेसी देखि फिलेमोन
हप्‍ता #१८ -- हिब्रू देखि २ पत्रुस
हप्‍ता #१९ -- यहोशू
हप्‍ता #२० -- १ यूहन्ना देखि प्रकाश
हप्‍ता #२१ -- न्यायकर्ता, रूथ
हप्‍ता #२२ -- अय्यूब १-३१
हप्‍ता #२३ -- अय्यूब ३२‍-४२, उपदेशक, श्रेष्ठगीत
हप्‍ता #२४ -- १ शमूएल
हप्‍ता #२५ -- २ शमूएल
हप्‍ता #२६ -- भजनसङ्ग्रह १-५०
हप्‍ता #२७ -- १ राजा
हप्‍ता #२८ -- २ राजा
हप्‍ता #२९ -- भजनसङ्ग्रह ५१-१००
हप्‍ता #३० -- १ इतिहास
हप्‍ता #३१ -- २ इतिहास
हप्‍ता #३२ -- भजनसङ्ग्रह १०१-१५०
हप्‍ता #३३ -- एज्रा, नहेम्याह, एस्तर
हप्‍ता #३४ -- हितोपदेश
हप्‍ता #३५ -- मत्ती
हप्‍ता #३६ -- यशैया १-३५
हप्‍ता #३७ -- यशैया ३६-६६
हप्‍ता #३८ -- मर्कूस
हप्‍ता #३९ -- लूका
हप्‍ता #४० -- यर्मिया १-२९
हप्‍ता #४१ -- यर्मिया ३०-५२, विलाप
हप्‍ता #४२ -- यूहन्ना
हप्‍ता #४३ -- प्रेरित
हप्‍ता #४४ -- इजकिएल १-२४
हप्‍ता #४५ -- इजकिएल २५-४८
हप्‍ता #४६ -- रोमी, गलाती
हप्‍ता #४७ -- १ र २ कोरिन्थी
हप्‍ता #४८ -- दनियल, होशे, योएल, आमोस
हप्‍ता #४९ -- एफेसी देखि फिलेमोन
हप्‍ता #५० -- ओबदिया देखि मलाकी
हप्‍ता #५१ -- हिब्रू देखि २ पत्रुस
हप्‍ता #५२ -- १ यूहन्ना देखि प्रकाश