पाठकवर्गलाई सूचना: कृपया info@wordoftruth.com.np लाई आफ्‍नो contact list मा add गर्नुहोला नत्र हाम्रो ईमेल पाठकको inbox मा नआइपुग्ने सम्भावना छ।

खण्ड २ - त्रिएक परमेश्वर

यस पृष्ठलाई छाप्नुहोस्

  1. परमेश्वर कतिओटा हुनुहुन्छ? (व्यवस्था ६:४; यशैया ४४:८)? ______________।
    ठीक कि बेठीक: प्रभु येशूले पुरानो नियमको व्यवस्था ६:४ मा सिकाइएको कुरालाई काट्नुभयो (मर्कूस १२:२८-२९ मा पढ्नुहोस्)।
  2. जोडा मिलाउनुहोस्:
    नयाँ नियममा तीन जना व्यक्तिहरू प्रकट गरिनुभएको छ र प्रत्येक नै परमेश्वर हुनुभएको कुरा सिकाइएको छ: १) _____ पिता क) हिब्रू १:८ २) _____ पुत्र ख) प्रेरित ५:३-४ ३) _____ पवित्र आत्मा ग) यूहन्ना ६:२७
  3. परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, तर हाम्रा महान् परमेश्वरको अस्तित्व तीन व्यक्तिहरूमा निहित रहेको छ। त्रिएक परमेश्वरका तीन व्यक्तिहरूका नाम लेख्न सक्नुहोस् (मत्ती २८:१९): १) _________________ २) _________________ ३) _________________
  4. प्रभु येशूले कसको महिमा गर्नुहुन्छ (यूहन्ना १७:१,४)? _______
  5. पवित्र आत्माले कसको महिमा गर्नुहुन्छ (यूहन्ना १६:१४)? _______

आफू को हुनुहुन्छ र कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो वचन बाइबलमा बताउनुभएको छ। बाइबलबिना परमेश्वरलाई चिन्न वा उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा (उहाँको पवित्रता, उहाँको प्रेम, उहाँको कृपा, उहाँको अनुग्रह र पापीहरूलाई बचाउन सक्ने उहाँको उदेकको सामर्थ्य) कसैले जान्न सक्दैन।