पाठकवर्गलाई सूचना: कृपया info@wordoftruth.com.np लाई आफ्‍नो contact list मा add गर्नुहोला नत्र हाम्रो ईमेल पाठकको inbox मा नआइपुग्ने सम्भावना छ।

साँचो विश्वासी ख्रीष्टमा अनन्तसम्म सुरक्षित हुन्छ

यस पृष्ठलाई छाप्नुहोस्

तेह्रओटा कारणहरू - भाग १

के एक साँचो विश्वासी ख्रीष्टमा अनन्तसम्म सुरक्षित हुन्छ? निम्न कारणहरूको आधारमा यस प्रश्नको निर्विवादा उत्तर यो हुन्छ -- "सुरक्षित हुन्छ"।

१. एक साँचो विश्वासी ख्रीष्टमा सदाका लागि सुरक्षित छ किनकि परमेश्वरले मुक्ति सम्बन्धी दिनुभएका आफ्ना प्रतिज्ञाहरूलाई तोड्नु असम्भव छ।

के परमेश्वर झूट बोल्ने एक मानिस हुनुहुन्छ र (गन्ती २३:१९)? __________________। तसर्थ परमेश्वरले आफ्ना प्रतिज्ञाहरू तोड्न सक्नुहुन्न! हामीले पाठ ७ मा मुक्तिका निमित्त १५ ओटा प्रतिज्ञाहरू अध्ययन गरिसक्यौं। यूहन्ना ३:१६ मा परमेश्वरले एक साँचो विश्वासी कहिल्यै ____________ हुनेछैन भनी प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। यूहन्ना ३:१८ मा परमेश्वरले एक साँचो विश्वासी कहिल्यै ________ ठहरिनेछैन भनी प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। यूहन्ना ५:२४ अनुसार प्रत्येक विश्वासीको सम्बन्धमा तीनओटा कुराहरू साँचो हुन्छन् -- ती के-के हुन्?

१. ______________________________________________________
२. ______________________________________________________
३. ______________________________________________________
यूहन्ना ६:३७ मा ख्रीष्टले उहाँकहाँ आउने व्यक्तिलाई कहिल्यै __________________ भनेर प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। यूहन्ना ११:२६ मा ख्रीष्टले साँचो विश्वासी कहिल्यै ________________ भनेर प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। यो शारीरिक मृत्युको कुरा होइन जुनचाहिँ विश्वासी लगायत अविश्वासी सबैलाई आइपर्नेछ; यो मृत्यु "दोस्रो मृत्यु" अर्थात् परमेश्वरबाट अनन्तका लागि अलग हुनु हो (प्रकाश २०:१४-१५; २१:८) जसको अनुभव केवल अविश्वासीहरूले मात्रै गर्नेछन्।

ठीक कि बेठीकः

____________ यदि एउटा विश्वासीले पाप गर्‍यो भने ख्रीष्टले उसलाई अफाल्नुहुनेछ (यूहन्ना ६:३७)।

____________ ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा साँच्चै भरोसा गर्ने व्यक्ति कहिल्यै नष्ट हुनेछैन (यूहन्ना ३:१६)।

____________ यूहन्ना ५:२४ ले रोमी ८:१ ले सिकाएकै सत्यता सिकाउँछ। विश्वासीलाई अब दण्डको आज्ञा छैन!

____________ एउटा साँचो विश्वासीले मुक्ति गुमाउन सक्छ, ऊ नष्ट हुन सक्छ।

____________ ख्रीष्टमा साँच्चै विश्वास गर्ने व्यक्तिले आफ्नो मुक्ति गुमाउन सक्छ भने परमेश्वर झूटा ठहरिनुहुनेछ (यूहन्ना ३:१६ हेर्नुहोस्)।

____________ परमेश्वर झूटा हुनुहुन्न, तसर्थ यूहन्ना ३:१६ सत्य हो। ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने व्यक्ति नष्ट हुनेछैन। परमेश्वरले आफ्नो वाचा दिनुभएको छ! परमेश्वरको वाचा सदा सत्य छ!

२. एउटा साँचो विश्वासी ख्रीष्टमा अनन्तसम्म सुरक्षित हुन्छ किनकि ऊ "अ-मुक्त" हुन असम्भव छ।

१ कोरिन्थी ६:११ अनुसार मुक्ति पाएका कोरिन्थीहरूको जीवनमा तीनओटा कुराहरू साँचो ठहरिसकेका थिएः

१. तिनीहरू ________________ थिए।

२. तिनीहरू __________________________ थिए।

३. तिनीहरू ______________________________ थिए।

के एउटा धोइएको व्यक्तिलाई नधोइएको बनाउन सकिन्छ? ________। के एउटा पवित्र पारिएको व्यक्तिलाई अपवित्र पार्न सकिन्छ? ________। के एउटा धर्मी ठहराइएको व्यक्तिलाई अधर्मी (दोषी) ठहराइन सकिन्छ? ________। के उद्धार गरिएकोलाई उद्घाररहित तुल्याइन सकिन्छ? ________। विश्वासीले मुक्ति गुमाउन सक्न ऊ नधोइएको र अपवित्र पारिनुपर्छ, ऊ अधर्मी ठहराइनुपर्छ, उद्घाररहित तुल्याइनुपर्छ! के यो सम्भव छ? ________। परमेश्वरले एउटा व्यक्तिमा शुरु गर्नुभएको असल कामलाई कुनचाहिँ गर्नुहुनेछ -- रद्द गर्नुहुनेछ कि पूरा गर्नुहुनेछ (फिलिप्पी १:६)? ____________________________।

३. एउटा साँचो विश्वासी ख्रीष्टमा अनन्तसम्म सुरक्षित हुन्छ किनकि उसलाई कसैले पनि परमेश्वरको हातबाट खोसेर लैजान सक्दैन (यूहन्ना १०:२८-३०)।

यूहन्ना अध्याय १० मा ख्रीष्टले आफूलाई असल ____________ (पद ११) अनि साँचो विश्वासीहरूलाई आफ्ना ________________ (पद २७) भनी बयान गर्नुहुन्छ। ख्रीष्टले आफ्ना भेडाहरूलाई के दिनुहुन्छ (पद २८)? ____________________________। ख्रीष्टले उहाँका भेडाहरू कहिल्यै __________ ___________________ भनी भन्नुभयो (पद २८)। (शब्दार्थ: ग्रीकमा यो भनाइ ज्यादै जोडदार छ जसलाई यसरी अनुवाद गर्न सकिन्छ, "तिनीहरू कहिल्यै, कदापि नष्ट हुनेछैनन्!!!" अथवा अक्षरशः "सदाका लागि तिनीहरू कहिल्यै नष्ट हुनेछैनन्!" यसलाई भनिन्छ -- अनन्त सुरक्षा!

यूहन्ना १०:२८ अनुसार एउटा विश्वासी कसको हातमा सुरक्षित छ? ____________। के कसैले विश्वासीलाई उहाँको हातबाट खोसेर लैजान सक्छ? ____________। यूहन्ना १०:२९ अनुसार एउटा विश्वासी कसको हातमा सुरक्षित छ? ______________। के कसैले विश्वासीलाई उहाँको हातबाट खोसेर लैजान सक्छ? ______________। पद ३० मा हामी सिक्छौं, परमेश्वर पुत्र र परमेश्वर पिता ________ हुनुहुन्छ। एउटा विश्वासीले मुक्ति गुमाउन उसलाई परमेश्वरको हातको सुरक्षाबाट खोसेर लैजान सक्ने अर्थात् परमेश्वर पुत्र र परमेश्वर पिताभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति आवश्यक पर्छ! त्यस्तो व्यक्ति कहीँ छ? ________। के हामीभित्र हुनुहुने परमेश्वर (पवित्र आत्मा) शैतानभन्दा महान् हुनुहुन्छ (१ यूहन्ना ४:४)? ____________________।

४. एउटा साँचो विश्वासी ख्रीष्टमा अनन्तसम्म सुरक्षित हुन्छ किनकि ऊ नहराउनु तर अनन्त जीवन पाउनु नै परमेश्वरको इच्छा हो (यूहन्ना ६:३७-४०)।

ठीक कि बेठीकः ____________ यूहन्ना ६:३५ अनुसार प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने व्यक्ति नै उहाँकहाँ आउने व्यक्ति हो। उहाँकहाँ आउने र विश्वास गर्ने व्यक्तिलाई ख्रीष्टले कुनै रीतिले के गर्नुहुनेछैन (यूहन्ना ६:३७)? __________________________। ग्रीकमा यूहन्ना ६:३७ को भनाइ जोडदार छ, "म उसलाई कहिल्यै कदापि निष्कासन गर्नेछैन।" यूहन्ना ६:३८-३९ पढ्नुहोस् र ठीक कि बेठीक छुट्टयाउनुहोस्:

__________ ख्रीष्ट यस संसारमा आफ्नै इच्छा पूरा गर्न आउनुभयो।

__________ ख्रीष्ट यस संसारमा पिताको इच्छा पूरा गर्न आउनुभयो।

__________ ख्रीष्टले थोरै मात्र विश्वासीहरूलाई हराऊन् भन्ने पिताको इच्छा थियो।

यूहन्ना ६:४० र ६:४७ अनुसार, परमेश्वरको इच्छा यो हो, प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्ने हरेकले __________________________ पाऊन्। तसर्थ यूहन्ना ६ अध्यायले यो सिकाउँछ, साँचो विश्वासीसित अनन्त जीवन हुन्छ, ऊ ख्रीष्टद्वारा कहिल्यै अफालिनेछैन, र उसलाई अन्तिम दिनमा बौराएर उठाइनेछ!

टिप्पणीः "म उसलाई अन्तिम दिनमा बौराएर उठाउनेछु" (यूहन्ना ६:३९,४०,४४,५४)। यहाँ पहिलो बौरिउठाइको कुरा गरिएको हो जसमा केवल विश्वासीहरू मात्र सहभागी हुन्छन्। यो बौरिउठाइ जीवनका निम्ति हुने शारीरिक बौरिउठाइ हो (यूहन्ना ५:२९)। यस पहिलो बौरिउठाइमा केवल "धन्य र पवित्र" हरूले मात्र भाग लिनेछन् (प्रकाश २०:६)। दोस्रो बौरिउठाइ विश्वास नगर्नेहरूका निम्ति मात्र हो। मुक्ति नपाई मरेकाहरूलाई शरीरमा बौरिउठाइनेछ अनि तिनीहरूलाई ख्रीष्ट समक्ष एक ठूलो सेतो सिंहासनको सामु खडा गराइनेछ जसको बयान प्रकाश २०:११‍-१५ मा गरिएको छ। ती व्यक्तिहरू आगोको झीलमा पुग्नेछन्, त्यो दोस्रो मृत्यु हो (प्रकाश २०:१४-१५; २१:८)। ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरू कहिल्यै दोस्रो बौरिउठाइमा सहभागी हुनेछैनन् जसलाई "दण्डको बौरिउठाइ" भनिन्छ (यूहन्ना ५:२८-२९)

के ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने व्यक्ति अनन्तसम्म सुरक्षित छ? __________।

५. एउटा साँचो विश्वासी ख्रीष्टमा अनन्तसम्म सुरक्षित हुन्छ किनकि ख्रीष्टले उसलाई कहिल्यै नछोड्ने, कहिल्यै नत्याग्ने प्रतिज्ञा दिनुभएको छ (हिब्रू १३:५)।

हिब्रू १३:५ बाट हामी सिक्छौं, हाम्रो चालचलन __________को __________________ होस्। यसको अर्थ हामी पैसाको प्रेमबाट मुक्त हुनुपर्छ। हामीले पैसालाई प्रेम गर्नुहुँदैन र हामी पैसाको पकडमा पर्नुहुन्न (१ तिमोथी ६:९-११ हेर्नुहोस्)। खतरा के छ भने, भौतिक कुराहरूको ध्याउन्नमा परी हामी प्रभुलाई बिर्सन सक्छौं। हामीले पैसालाई प्रेम गर्नुको सट्टा आफूसँग भएका कुराहरूमा स______________ रहनुपर्छ (हिब्रू १३:५)। तसर्थ, हामीसँग जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट हुनुपर्छ ("मसँग जे छ, त्यही नै यथेष्ट छ!")। हामी विश्वासीहरूसँग के छ? के हो हाम्रो सम्पत्ति? मानिससँग हुन सक्ने सबभन्दा अनमोल सम्पत्ति नै हामीसित छ किनकि उहाँ (ख्रीष्ट) ले भन्नुभएको छ, "म तिमीलाई कुनै रीतिले ____________________ न त तिमीलाई कुनै रीतिले ______________ (हिब्रू १३:५)। ग्रीकमा यो भनाइ ज्यादै जोडदार छ र त्यसलाई यसरी अनुवाद गर्न सकिन्छ( "म तिमीलाई कहिल्यै कदापि छोड्नेछैनँ, अहँ, म तिमीलाई कहिल्यै कदापि त्याग्नेछैनँ।" यसको तात्पर्य, "म निश्चय नै सधैं तिमीसँगै हुनेछु!" ख्रीष्टले आफ्नाहरूलाई कहिल्यै परित्याग गर्नुहुनेछैन, छोड्नुहुनेछैन, त्याग्नुहुनेछैन!!

हिब्रू १३:५ मा प्रयोग भएको "छोड्नु" शब्दलाई प्रेरित १६:२६ मा बन्धनहरू "खोल्नु" भनी अनुवाद गरिएको छ (पावलका बन्धनहरूले उनलाई "छोडे")। विश्वासीलाई ख्रीष्टसित बाँध्ने बन्धन कहिल्यै खोलिनेछैन। हामी उहाँसित सधैंका निम्ति बाँधिएका छौं। उहाँले हामीलाई कहिल्यै छोड्नुहुनेछैन! हामीलाई कुनै कुराले छुटाउनेछैन (रोमी ८:३८-३९)।

ख्रीष्ट परमेश्वरद्वारा त्यागिनुभयो (मत्ती २७:४६) ताकि विश्वासी परमेश्वरद्वारा कहिल्यै त्यागिनु नपरोस् (हिब्रू १३:५)। यसकारण हामी हिम्मतसँग भन्न सक्छौं, "________ मेरा ________________ हुनुहुन्छ, अनि म ______________________" (हिब्रू १३:६)। "__________________ मेरा ____________ हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको ____________ हुँदैन" (भजनसंग्रह २३:१)। हामीसँग ख्रीष्ट हुनुहुन्छ! अरु केही वा कोहीको खाँचो पर्छ त? ____________। के उहाँ हामीसँग सधैं हुनुहुन्छ? ________________। के हामी डराउनुपर्छ? (हिब्रू १३:६)? ____________। के यही प्रतिज्ञा पुरानो नियमका विश्वासीहरूलाई पनि दिइएको थियो (व्यवस्था ३१:६,८)? __________। एउटा विश्वासी हराउन सक्न ख्रीष्टले उसलाई छोड्नुपर्छ र त्याग्नुपर्छ। के यो सम्भव छ? ________। परमेश्वरले आफ्नैलाई त्याग्नुहुन्न! अहँ, कहिल्यै कदापि त्याग्नुहुन्न!

अनन्त सुरक्षा र मुक्तिको निश्चयता - परिचय अघिल्लो पाठमा

क्रमश: तेह्रओटा कारणहरू - भाग २ अर्को पाठमा