पाठकवर्गलाई सूचना: कृपया info@wordoftruth.com.np लाई आफ्‍नो contact list मा add गर्नुहोला नत्र हाम्रो ईमेल पाठकको inbox मा नआइपुग्ने सम्भावना छ।

प्रबन्धहरू (DISPENSATIONS)

बाइबलमा युगहरू र मानिसको जिम्मेवारीप्रबन्धहरूको परिचय
प्रबन्धहरूको परिचय (क्रमश:)
निर्दोषताको प्रबन्ध (Dispensation of INNOCENCE)
विवेकको प्रबन्ध (Dispensation of CONSCIENCE)
मानव शासनको प्रबन्ध (Dispensation of HUMAN GOVERNMENT)
प्रतिज्ञाको प्रबन्ध (Dispensation of PROMISE)
व्यवस्थाको प्रबन्ध (Dispensation of LAW)
व्यवस्था र आज्ञाहरू (Thinking About the Law and the Commandments)
अनुग्रहको प्रबन्ध (Dispensation of GRACE)
१० मण्डली -- आज परमेश्वरको योजना (The CHURCH: God's Program for Today)
११ संकष्टकाल (The Time of TRIBULATION)
१२ राज्यको प्रबन्ध (Dispensation of the KINGDOM)
१३ भिन्नताहरूलाई बुझौं:
ख्रीष्टका दुई आगमनहरू
पाँच इन्साफहरू
दूई बौरिउठाइहरू

यो अध्ययन माला मीडलटाउन बाइबल चर्चद्वारा प्रकाशित सामग्रीबाट नेपालीमा अनुवाद गरिएको हो। यसलाई अध्ययन गर्दा ट्रिनिटेरियन बाइबल सोसाइटीद्वारा प्रकाशित पवित्र बाइबल प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईंलाई सहज हुनेछ। तपाईंलाई एकमात्र सत्य परमेश्वर र उहाँका पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको व्यक्तिगत ज्ञानमा आइपुग्न र त्यसमा बढ्दै-बढ्दै जान पवित्र आत्माले यी अध्ययनहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको होस्! (१ पत्रुस २:२; २ पत्रुस ३:१८)