New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

अध्याय १ – मण्डलीको जन्मदिन

अध्याय १ – मण्डलीको जन्मदिन (प्रेरित १-२) नयाँ नियम चार सुसमाचारका पुस्तकहरूबाट शुरू हुन्छ (मत्ती, मर्कूस, लूका, यूहन्ना)। नयाँ नियमको पाचौँ पुस्तकको नाम के हो?___________। चार सुसमाचारका पुस्तकले ख्रीष्ट माथि स्वर्ग उठाइनुभएको दिनसम्मको उहाँको जीवनको बारेमा बताउँदछ। प्रेरितको पुस्तकले हामीलाई शुरूको मण्डलीको जीवनको बारेमा बताउँदछ जुन बेला बौरिउठनु भएको ख्रीष्टले पत्रुस र पावल जस्त व्यक्तिहरूमा […]