New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

अध्याय १३ – परमेश्वरको मिसनरी रोममा

अध्याय १३ – परमेश्वरको मिसनरी रोममा   (प्रेरित २८) भयानक आँधीबेहरी, जहाज दुर्घटना (प्रेरित २७:१४-४४) र सर्पले डसेको घटना (प्रेरित २८:३-६) पछि परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभए अनुसार नै (प्रेरित २३:११), पावल रोममा सुरक्षित आइपुग्न सफल भए (प्रेरित २८:१६)। पावल रोम आइपुग्नुभन्दा धेरै अगाडि नै, परमेश्वरले भन्नुभएको थियो: “त्यसरी नै तिमीले रोममा पनि ____________ दिनुपर्छ” (प्रेरित २३:११)। […]