New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

अध्याय ६ – सुसमाचार अन्यजातिहरूकहाँ पुग्दछ

अध्याय ६ – सुसमाचार अन्यजातिहरूकहाँ पुग्दछ   (प्रेरित ९-११) प्रेरितको पुस्तकको हाम्रो अध्ययनमा सुसमाचार कसरी यहूदीहरूकहाँ पुग्यो भनेर हामीले हेरिसकेका छौं (प्रेरित २:५; र यस अध्ययनमालाको अध्याय १ पनि पढ्नुहोस्)। अनि पाँचौ अध्यायमा सुसमाचार कसरी सामरीहरूकहाँ पुग्यो भनेर हामीले अध्ययन गर्‍यौं (प्रेरित ८:५, १२, १४)। अब हामी परमेश्वरको मुक्तिको सुसमाचार प्रथम पटक अन्यजातिहरूकहाँ कसरी पुग्यो […]