New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

पत्रुस

पत्रुस   येशूको बाह्र चेलाहरूको विचार गर्दा, धेरैजसोलाई पत्रुसकै सबैभन्दा पहिला याद आउने गर्छ। मत्ती १०:१-४ मा बाह्र चेला वा प्रेरितका नामहरू उल्लेख छन्। सूचीमा कसको नाम पहिला छ? ____________। कुनै कुरा भन्न आवश्यक पर्दा (वा आवश्यक नपर्दा समेत) कुन चेला बोल्न पहिला हुन्थे (हेर्नुहोस्, यूहन्न ६:६७-६८; मत्ती १६:१५-१६; मर्कूस ९:४-६)? ____________। कुनै काममा हामफाल्न […]