New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

प्रेरितका कामहरू

प्रेरितका कामहरू मण्डलीको शुरुआत र वृद्धि “तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमाथि आउनुभएपछि तिमीहरूले सामर्थ्य पाउनेछौ; र यरूशलेममा, सारा यहूदिया र सामरियामा, अनि पृथ्वीको छेउसम्म तिमीहरू मेरा निम्ति साक्षी हुनेछौ” (प्रेरित १:८) परिचय (61min; 7.08MB) Download मण्डलीको जन्मदिन – भाग १ (प्रेरित १) (48min; 5.55MB) Download मण्डलीको जन्मदिन – भाग २ (प्रेरित २) (52min; 5.93MB) Download लङ्गडो मानिसको चङ्गाइ (प्रेरित ३-४) (66min; 7.63MB) Download भित्र […]