New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

बाइबल परमेश्वरको प्रेरणाले दिइएको हो भन्ने तथ्य

बाइबल परमेश्वरको प्रेरणाले दिइएको हो भन्ने तथ्य बाइबल सत्य छ भनेर हामी कसरी जान्दछौं   १. बाइबलका विभिन्न नामहरू परमेश्वरलाई बयान गर्ने विभिन्न नामहरूबाट हामीले उहाँको बारेमा जान्न सक्दछौं। त्यस्तै गरी बाइबलका विभिन्न नामहरूबाट हामीले बाइबलको बारेमा जान्न सक्दछौं; जस्तै, १) हिब्रू ४:१२ मा बाइबललाई “______________________को ____________” भनेर जनाइएको छ। बाइबल केवल मानिसका राय तथा […]