New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

किन सबैलाई मुक्तिको खाँचो छ? – भाग १

किन सबैलाई मुक्तिको खाँचो छ? – भाग १​   परिचय लूका ५:२७-३२ लूका ५:३१ अनुसार कस्ता मानिसहरूलाई डाक्टरको आवश्यकता पर्छ? ________________________। कस्ता मानिसहरूलाई डाक्टरको आवश्यकता पर्दैन? ____________________। लूका ५:३२ पढ्नुहोस्। के धर्मीहरूलाई मुक्तिको आवश्यकता छ? ________। कस्तो व्यक्तिलाई मुक्तिदाता चाहिन्छ? ________________। येशू किन संसारमा आउनुभयो? यस प्रश्नको जवाफ निम्नलिखित चारओटा पदहरूले दिन्छन्। १ तिमोथी १:१५“ख्रीष्ट […]