New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

किन सबैलाई मुक्तिको खाँचो छ? – भाग ३

किन सबैलाई मुक्तिको खाँचो छ? – भाग ३​    (५) सबैलाई मुक्तिको खाँचो छ किनकि सबै मानिसहरू अन्धा छन् १) विश्वास नगर्ने व्यक्ति शैतानद्वारा अन्धा पारिएको हुन्छ (२ कोरिन्थी ४:४) २ कोरिन्थी ४:४ मा शैतानलाई कुन नामले जनाइएको छ? ____________को ______________। (टिप्पणीः “संसार” शब्दलाई “युग” भनेर अनुवाद गर्न सकिन्छ )। २ कोरिन्थी ४:४ ले सिकाउँछ, […]