New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

सुसमाचारका चार आधारभूत तथ्यहरू

सुसमाचारका चार आधारभूत तथ्यहरू   ख्रीष्ट मर्नु किन आवश्यक थियो? मत्ती १६:२१ मा प्रभु येशूले भन्नुभयो, उहाँलाई यरुशलेम जानु आ________________ छ। उहाँले अनेकौं __________ ____________, ____________ र तेस्रो दिनमा ____________________ आवश्यक छ भनी उहाँ जान्नुहुन्थ्यो। के येशूले आफ्नो मृत्यु आवश्यक छ भनेर सोच्नुभएको थियो? ____________________। पद २२ पढ्नुहोस्। त्यसबेला पत्रुसले येशू मर्न आवश्यक छ भनी […]