New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

यी पाँचओटा सत्यताहरू मुक्ति पाएको व्यक्तिले विश्वास गरेकै हुन्छ

यी पाँचओटा सत्यताहरू मुक्ति पाएको व्यक्तिले विश्वास गरेकै हुन्छ   पहिलो सत्यता – येशू ख्रीष्ट संसारको एकमात्र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ (प्रेरित ४:१२)   यूहन्ना १४:६ अनुसार पिताकहाँ जाने कतिओटा बाटोहरू छन्? ______________। तसर्थ, मुक्ति पाउने उपायहरू कतिओटा छन्? ______________। मुक्तिको एउटै मात्र ढोका को हुनुहुन्छ (यूहन्ना १०:९) __________________________। स्वर्गमुनि मानिसहरूको बीचमा दिइएको एउटै मात्र नाम कुन […]