New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

मुक्तिका उपलब्धिहरू – भाग ३क

मुक्तिका उपलब्धिहरू – भाग ३ (क) ४) म पवित्र पारिएँ (Sanctification) – १ कोरिन्थी १:२; १:३० अब हामी बाइबलीय पवित्रीकरण (अलगपनता) बुझ्नलाई छओटा तथ्यहरूको अध्ययन गर्नेछौं: तथ्य १ — पवित्रीकरण (अलगपनता) को आधार परमेश्वरकै स्वभाव हो यशैया ६:३ मा सराफहरूले परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भनी बयान गर्न एउटा शब्द तीन पटक प्रयोग गरे। त्यो शब्द कुन […]