New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

मुक्तिका उपलब्धिहरू – भाग ३ख

मुक्तिका उपलब्धिहरू – भाग ३ (ख) तथ्य ४- बाइबलीय पवित्रीकरण (अलगपनता) का दुई पक्ष १) -बाट अलग२) -तर्फ अलग   -बाट अलग   बाइबलको खण्ड   -तर्फ अलग मिश्र________ छुट्टयाउनुभएको…मिश्र________ छुट्टयाउनुभएको… २ शमूएल ७:२३-२४ अनि तपाईंको आफ्नै जाति इस्राएल जस्तो अरु को छ? पृथ्वीको एउटा त्यस जातिलाई परमेश्वरले नै __________ __________ छुटकारा दिनुभयो, जसद्वारा तपाईंले […]