New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

साँचो विश्वासी ख्रीष्टमा अनन्तसम्म सुरक्षित हुन्छ

साँचो विश्वासी ख्रीष्टमा अनन्तसम्म सुरक्षित हुन्छ   अनन्त सुरक्षा र मुक्तिको निश्चयता – परिचय यस महान् मुक्तिको व्यक्तिगत निश्चयता हुन सक्न र त्यसमा खुशीसाथ जिउन सक्न परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरूको जानकारी हुनु नित्तान्त आवश्यक छ र ती प्रतिज्ञाहरू पूर्णरूपमा अकाट्य छन् भन्ने कुराको ज्ञान हुनु आवश्यक छ। एक साँचो विश्वासी येशू ख्रीष्टमा एकदम सुरक्षित हुन्छ। यो जत्तिको […]