New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

साँचो विश्वासी ख्रीष्टमा अनन्तसम्म सुरक्षित हुन्छ

साँचो विश्वासी ख्रीष्टमा अनन्तसम्म सुरक्षित हुन्छ   तेह्रओटा कारणहरू – भाग १ के एक साँचो विश्वासी ख्रीष्टमा अनन्तसम्म सुरक्षित हुन्छ? निम्न कारणहरूको आधारमा यस प्रश्नको निर्विवादा उत्तर यो हुन्छ — “सुरक्षित हुन्छ”। १. एक साँचो विश्वासी ख्रीष्टमा सदाका लागि सुरक्षित छ किनकि परमेश्वरले मुक्ति सम्बन्धी दिनुभएका आफ्ना प्रतिज्ञाहरूलाई तोड्नु असम्भव छ। के परमेश्वर झूट बोल्ने […]