New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

साँचो विश्वासी ख्रीष्टमा अनन्तसम्म सुरक्षित हुन्छ

साँचो विश्वासी ख्रीष्टमा अनन्तसम्म सुरक्षित हुन्छ तेह्रओटा कारणहरू – भाग ३ ११. एउटा साँचो विश्वासी ख्रीष्टमा अनन्तसम्म सुरक्षित हुन्छ किनकि ऊ परमेश्वरको शक्तिले सुरक्षित छ (१ पत्रुस १:५)। १ पत्रुस १:५ अनुसार विश्वासीहरू ” ________का निम्ति परमेश्वरको ________ले ____________द्वारा ________________ छन् (शब्दार्थ: “सुरक्षित छौ” (“बचाइराखिएका छौ, रक्षा गरिएका छौ)। विश्वासीहरूलाई “तिमीहरू सुरक्षित छौ” भनी बताइएकोबाट […]