New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

साँचो विश्वासीका गुणहरू – भाग १

साँचो विश्वासीका गुणहरू – भाग १   परिचय ख्रीष्टमा नयाँ जीवन पाएको कुराका प्रमाणहरू एक साँचो विश्वासी जन किन ख्रीष्टमा अनन्तसम्म सुरक्षित छ भनेर हामीले १३ ओटा आधारहरू (पाठ १४-१६) अध्ययन गर्‍यौं! के बाइबलले एउटा साँचो विश्वासी आफ्नो मुक्ति गुमाउन सक्छ र हराउन सक्छ भनेर सिकाउँछ (यूहन्ना ६:३७-४०)? __________________। यदि तपाईं ख्रीष्टमा एउटा साँचो विश्वासी […]