New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

आधारात्मक बाइबल शब्दावली २

आधारात्मक बाइबल शब्दावली २ डेविड क्लाउड शरीर “शरीर” (flesh) भन्ने शब्दलाई नयाँ नियममा चार फरक-फरक अर्थमा प्रयोग गरिएको छ मानिस लगायत पशुका शरीर (लूका २४:३९; १ कोरिन्थी १५:३९) सामान्यरूपमा मनुष्य जाति (मत्ती २४:२२; १ कोरिन्थी १:२९) मानव स्वभावको दुर्बलता (मत्ती २६:४१) पतित, पाप स्वभाव (रोमी ७:१८; ८:१२-१३; गलाती ५:१६-२४; कलस्सी २:११)। शरीरलाई पुरानो मानिस पनि […]