New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

दैनिक बाइबल अध्ययन

दैनिक बाइबल अध्ययन डेविड क्लाउड पद कण्ठ: यहोशू १:८; भजनसङ्ग्रह १:१-३; ११९:९, १०५; यूहन्ना ८:३१-३२; प्रेरित २०:३२; हिब्रू ४:१२ ख्रीष्टियन जीवनमा असल-असल ईश्वरीय बानीहरू बसाल्नु ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। येशूको सभाघरमा जाने “रीति” (लूका ४:१६) अथवा आदत नै थियो। यो उहाँको बानी थियो। त्यसरी नै विश्वासीको पनि मण्डली सभामा जाने र दिनहुँ बाइबल अध्ययन गर्ने […]