New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

परिचय

परिचय यस अध्ययन मालामा हामी “प्रबन्धहरू” (DISPENSATIONS) को अध्ययन गर्नेछौं। यस शब्दको बाइबलीय अर्थ बुझ्नलाई हामी शुरूमा समय लिनेछौं। तर यस शब्दलाई हेर्नु अगाडि त्यहाँ अर्को कुरा छ जसलाई हामीले पहिला बुझ्न खाँचो छ। भिन्नताहरूको महसुस परमेश्वर कहिल्यै बदलिनुहुन्न। उहाँ सधैं एकसमान हुनुहुन्छ। मलाकी ३:६ मा स्वयम् परमेश्वरले घोषणा गर्नुभएको एउटा महत्त्वपूर्ण वाक्य पढ्छौं, “म […]