New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

निर्दोषताको प्रबन्ध

निर्दोषताको प्रबन्ध अब हामी सातओटै प्रबन्धहरूलाई एक-एक गरी निम्न रुपरेखा अनुसार अध्ययन गर्नेछौं: १. प्रारम्भमा मानिसको अवस्था २. मानिसको जिम्मेवारी ३. मानिसको विफलता ४. परमेश्वरको इन्साफ बेग्लाबेग्लै प्रबन्धहरूको अध्ययन प्रारम्भ गर्ने क्रममा हामी मानव इतिहासकै पूर्व-विहानीबाट शुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। मानव इतिहास केही हजार वर्ष अगाडि आदम र हव्वाको सृष्टिबाट हुन्छ शुरू हुन्छ। १. प्रारम्भमा मानिसको […]