New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

व्यवस्थाको प्रबन्ध

व्यवस्थाको प्रबन्ध (सीनै पर्वतदेखि कल्वरी डाँडासम्म) व्यवस्थाको प्रबन्धको शुरूआत त्यसबेला भयो जुनबेला परमेश्वरले इस्राएलका सन्तानहरूलाई मोशाद्वारा व्यवस्था दिनुभयो (प्रस्थान १९-२०)। अनि जुनबेला क्रूसमा ख्रीष्टको मरण भयो र पन्टेकोस्टको दिनमा मण्डलीको शुरूआत भयो त्यसबेला व्यवस्थाको प्रबन्धको अन्त भयो (मत्ती २७ र प्रेरित २)। तसर्थ, यस प्रबन्धले लगभग १,५०० वर्षको समयावधिलाई समेट्यो। यसैबेला पुरानो नियमका अधिकांश पुस्तकहरू […]