New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

व्यवस्था र आज्ञाहरू

व्यवस्था र आज्ञाहरू   परमेश्वरले व्यवस्था किन दिनुभयो? व्यवस्थाले एक व्यक्तिको निम्ति के गरिदिन सक्छ? के व्यवस्थाले एक व्यक्तिलाई बचाउन सक्छ? व्यवस्था पालन गर्ने प्रयास गरेर के एक व्यक्तिले अनन्त जीवन प्राप्‍त गर्न सक्छ? मानौं एक व्यक्तिले एउटा बाहेक सबै आज्ञाहरू पालन गरेको छ। उक्त व्यक्ति व्यवस्था पालन गर्ने व्यक्ति हो कि व्यवस्था भङ्ग गर्ने […]