New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

परमेश्वरका प्रबन्धहरू

परमेश्वरका प्रबन्धहरू (The Dispensations of God) मानिसको सृष्टिदेखि परमेश्वरको राज्यसम्म: बाइबलीय इतिहास र मानव भण्डारीपनको एक अध्ययन [01] परिचय (१) (33 min) – भिन्नताहरूको महसुस [02] परिचय (२) (54 min) – कालखण्डहरू बीचका भिन्नता [03] परिचय (३) (43 min) – “प्रबन्ध” भनेको के हो? [04] परिचय (४) (50 min) – बाइबललाई सामान्य अर्थ लगाइनुपर्ने कारणहरू [05] परिचय (५) (54 min) […]