New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

३ शिक्षा कि भ्रम

पाठ ३ शिक्षा कि भ्रम   शिक्षा शिक्षा शब्दको अर्थ हो सिकाइने वस्तुको सङ्गालो। येशू ख्रीष्टको मण्डली मानिसहरूको शिक्षा, सिद्धान्त, राय वा विचारहरूमा बनाइएको छैन, तर यो त परमरेश्वरको शिक्षामा बनाइएको छ: परमेश्वरको शिक्षाको एउटा चरित्र हो, सत्यता। पवित्र आत्मा (मण्डलीको शिक्षक) लाई “___________को आत्मा” भनिएको छ (यूहन्ना १६:१३) र उहाँलाई पछ्याउनेहरूलाई उहाँले “सबै ___________” […]