New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

एल्डरका योग्यताहरू

एल्डरका योग्यताहरू   शब्दावलीको स्पष्टीकरण एल्डर (प्राचीन) [πρεσβυτερος, प्रेस्बुटेरोस्] — उमेरदार पुरुष, उमेर चढेको, वृद्ध, उमेर खाएको; तसर्थ आत्मिक रूपमा पूरा बढेको मानिस, परिपक्क्व, परमेश्वरका कुराहरूमा अनुभवी, आत्मिक क्षेत्रमा पुरानो अनुभवी मान्छे । यो शब्द तीतस १:५, प्रेरित १४:२३ मा पाइन्छ। बिशप (अध्यक्ष) [επισκοπη, एपिस्कोपे] — एक निरीक्षक, रेखदेख गर्ने, निगरानी राख्ने व्यक्ति, विशेषतः बगालको […]